en
Referencie
Stavebný dozor na stavbe
Predmetom služby je: činnosť stavebného dozoru na stavbe "ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žkm 100,500 - 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. - III. etapa (úsek Zlatovce - Trenčianska Teplá)" podľa zmluvy na poskytnutie služby a v súlade so zmluvou o dielo na stavebné práce. Všeobecnými zmluvnými podmienkami zmluvy o dielo na stavebné práce sú Zmluvné podmienky na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom (FIDIC), prvé vydanie 1999, preložené (preklad 2008) Slovenskou asociáciou konzultačných inžinierov (SACE). Účelom stavby "ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žkm 100,500 - 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. - III. etapa (úsek Zlatovce - Trenčianska Teplá)" je modernizovať technickú infraštruktúru trate na predmetnom úseku, ktorý je súčasťou Paneurópskeho koridoru č. V.a pre dosiahnutie parametrov v zmysle legislatívy Európskej únie/ Európskeho spoločenstva (napr. Technické špecifikácie interoperability), európskych noriem, legislatívy a noriem Slovenskej republiky a dohôd AGC a AGTC. Hlavnou úlohou je umožniť lepšiu prístupnosť k transeurópskej dopravnej sieti a k dopravnej sieti susediacich štátov. Navrhovaná stavba musí po realizácii spĺňať požiadavky na zaistenie interoperability Európskeho železničného systému v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
ERPOS - VÁŠ STAVEBNÝ PARTNER!