en
Služby
Skládka stavebného odpadu a recyklácia

Spoločnosť ERPOS, spol. s r.o. prevádzkuje skládku stavebného odpadu na Kamennej ulici 23 v Žiline. Naším záujmom je využívať a spracovávať vznikajúce odpady a tým zlepšovať starostlivosť o životné prostredie.

Skladovateľné odpady

17 01 01 Betón
17 01 02 Tehly
17 01 07 Zmes bet. tehál, obkladačiek, dlaždíc, iné ako uvedené v 17 01 06
17 02 01 Drevo (stavebné rezivo)
17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
17 05 08 Štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v

 

Recyklovanie stavebného odpadu

Frakcie našich produktov môžeme zhotovovať podľa vašich požiadaviek.

Recyklované suťové produkty

 
Recyklát 0-4; 0-8 (jemná frakcia)

Recyklát 0-4; 0-8 (jemná frakcia) 

Materiál je svojími vlastnosťami veľmi vhodný pre použitie do násypov telesa komunikácie, k zásypom inžinierských sietí, obsypom kablov, vodovodov a kanalizačných sietí. Je dobre zhutniteľný na maximálne objemové hmotnosti pri vlhkosti blízkej optimálnej vlhkosti podľa STN 721006.

Recyklát 8-32; 8-50 (stredná frakcia)

Recyklát 8-32; 8-50 (stredná frakcia)

Vynikajúci násypový materiál pre vyhotovenie podkladovej vrstvy, pre násypy telesa komunikácií, aktívne zóny komunikácií podľa STN 721002. Produkt odpovedá triede A podľa STN 721512.

Recyklát 32-64; 50-64; 32-125;50-125 (hrubá frakcia)

Recyklát 32-64; 50-64; 32-125;50-125 (hrubá frakcia)

Tento produkt je vhodný pre použitie ako umelé kamenivo pri vytváraní podkladových vrstiev komunikácií s väčšou záťažou ako dovoľuje recyklát vyrábaný zo stavebných sutí.

Recyklované betónové produkty
Recyklát 0-4;0-8 (jenmá frakcia) Recyklát 0-4;0-8 (jenmá frakcia)

Materiál je svojími vlastnosťami veľmi vhodný pre použitie do násypov telesa komunikácie, k zásypom inžinierských sietí, obsypom káblov, vodovodov a kanalizačných sietí. Materiál je dobre zhutniteľný na maximálne objemové hmotnosti pri vlhkosti blízkej optimálnej vlhkosti podľa STN 721006.

Recyklát 8-32; 8-50 (stredná frakcia) Recyklát 8-32; 8-50 (stredná frakcia)

Stredná frakcia betónového recyklátu nachádzajúca svoje uplatnenie ako náhrada štrku pri vytváraní podkladových a podsypových vrstiev, v ktorých je vyžadovaná vyššia pevnosť ako pre štandartný suťový recyklát.

Recyklát 32-64; 50-64; 32-125;50-125 (hrubá frakcia) Recyklát 32-64; 50-64; 32-125;50-125 (hrubá frakcia)

Tento produkt je vhodný pre použitie ako umelé kamenivo pri vytváraní podkladových vrstiev komunikácií s väčšou záťažou ako dovoľuje recyklát vyrábaný zo stavebných sutí.

Recyklované asfaltové produkty

 
Recyklát 0-4;0-8 (jenmá frakcia)

Materiál je svojími vlastnosťami veľmi vhodný pre použitie do násypov telesa komunikácie. Materiál je dobre zhutniteľný na maximálne objemové hmotnosti pri vlhkosti blízkej optimálnej vlhkosti podľa STN 721006.

Recyklát 8-32; 8-50 (stredná frakcia)

Vynikajúci násypový materiál pre vyhotovenie podkladovej vrstvy, pre násypy telesa komunikácií, aktívne zóny komunikácií podľa STN 721002.

Recyklát 0-8; 0-16; 0-32 (jemná až stredná frakcia)

Materiál je svojími vlastnosťami vhodný na povrchové úpravy dočastných komunikáci ale i do podkladných vrstiev komunikácie, prípadne pre vytvorenie povrchu lesných a poľných ciest.

Recyklát 32-64; 50-64; 32-125;50-125 (hrubá frakcia)

Tento produkt je vhodný pre použitie ako umelé kamenivo pri vytváraní podkladových vrstiev komunikácií s väčšou záťažou ako dovoľuje recyklát vyrábaný zo stavebných sutí.

Ďalšie produkty zhotovujeme na zákazku

 
Recyklát 0-8; 0-16; 0-32 hlinitý (jemná až stredná frakcia) Recyklát 0-8; 0-16; 0-32 hlinitý (jemná až stredná frakcia)

Odhlinením betónových sutí a vytriedením zeminy vzniká produkt, ktorý má svoje uplatnenie pre konečné úpravy rekultivovaných pozemkov, kde neskoršia výsadba zelene nevyžaduje vysokú kvalitu humusu. Svoje uplatnenie si produkt nachádza i tam kde je potreba veľmi dobrý hutnitelný zásypový materiál.

  Recyklát 8-32; 8-50 hlinitý (stredná frakcia)

Vytriedením kamenité frakcie zo zeminy vzniká dokonale hutnitelný produkt s pevnosťou drveného kameniva. Tento materiál je používaný nielen pre zásypy vodovodných a plynových potrubí ale aj pre hutnené násypy telies komunikácií.

Zobraziť referencie

ERPOS - VÁŠ STAVEBNÝ PARTNER!