background
ERPOS®

Certifikáty

Spoločnosť ERPOS, spol. s r.o. disponuje nasledujúcimi výrobnými a manažérskymi certifikátmi.

Naša spoločnosť zaviedla, používa a neustále zlepšuje systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2016/EN ISO 9001:2015, systém environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001:2016/EN ISO 14001:2015 a systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45001:2018/STN ISO 45001:2019, na ktoré nám bol vydaný príslušný certifikát.

Certifikáty zhody systému riadenia výroby a Certifikát vnútropodnikovej kontroly vydala autorizovaná osoba (TSÚS), ktorá pravidelne vykonáva priebežné kontroly kvality.

V roku 2022 naša spoločnosť prešla prosesom registrácie EMAS, ktoré hovorí o splnení požiadaviek nariadených Európskym parlamentom o účasti v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS).