portfolio

Skládky stavebných odpadov a recyklácia

ERPOS - VÁŠ STAVEBNÝ PARTNER!

Spoločnosť ERPOS, spol. s r.o. prevádzkuje skládku stavebného odpadu na Kamennej ulici 23 v Žiline a na recyklačnej základni Stará tehelňa v Beluši . Naším záujmom je využívať a spracovávať vznikajúce odpady a tým zlepšovať starostlivosť o životné prostredie.

Naša spoločnosť vám ponúka kompletnú odbornú činnosť v odbore likvidácia stavebných odpadov so zabezpečením recyklácie, triedenia a uskladnenia na legálnej skládke alebo recyklačnej základni.

Svojím zákazníkom poskytujeme služby v oblasti uloženia rôznych druhov stavebných odpadov na našej legálnej skládke, o čom im vystavíme príslušný doklad. Stavebný odpad ďalej recyklujeme a vyrábame z neho produkty vhodné na ďalšie využitie v stavebníctve.

V prípade záujmu vieme zabezpečiť recykláciu, triedenie a spracovanie stavebných odpadov na výrobky rôznych frakcií, ktoré sú vhodné na zásypy, obsypy, úpravy komunikácií priamo v mieste výskytu s následným využitím podľa Vašich predstáv.

Recykláciu stavebných odpadov realizujeme vlastnými drvičmi, triedičmi, bagrami a nakladačmi.

Skladovateľné odpady

 • 10 13 14 Odpadový betón a betónový kal
 • 17 01 01 Betón
 • 17 01 02 Tehly
 • 17 01 03 Škridly a obkladový materiál a keramika
 • 17 01 07 Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky
 • 17 02 01 Drevo (stavebné rezivo)
 • 17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
 • 17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
 • 17 05 08 Štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07
 • 17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v

Recyklované suťové produkty

Recyklát 0-4; 0-8 (jemná frakcia)

Materiál je svojími vlastnosťami veľmi vhodný pre použitie do násypov telesa komunikácie, k zásypom inžinierských sietí, obsypom kablov, vodovodov a kanalizačných sietí. Je dobre zhutniteľný na maximálne objemové hmotnosti pri vlhkosti blízkej optimálnej vlhkosti podľa STN 721006.

Recyklát 8-32; 8-50 (stredná frakcia)

Vynikajúci násypový materiál pre vyhotovenie podkladovej vrstvy, pre násypy telesa komunikácií, aktívne zóny komunikácií podľa STN 721002. Produkt odpovedá triede A podľa STN 721512.

Recyklát 32-64; 50-64; 32-125;50-125 (hrubá frakcia)

Tento produkt je vhodný pre použitie ako umelé kamenivo pri vytváraní podkladových vrstiev komunikácií s väčšou záťažou ako dovoľuje recyklát vyrábaný zo stavebných sutí.

Recyklované betónové produkty

Recyklát 0-4;0-8 (jenmá frakcia)

Materiál je svojími vlastnosťami veľmi vhodný pre použitie do násypov telesa komunikácie, k zásypom inžinierských sietí, obsypom káblov, vodovodov a kanalizačných sietí. Materiál je dobre zhutniteľný na maximálne objemové hmotnosti pri vlhkosti blízkej optimálnej vlhkosti podľa STN 721006.

Recyklát 8-32; 8-50 (stredná frakcia)

Stredná frakcia betónového recyklátu nachádzajúca svoje uplatnenie ako náhrada štrku pri vytváraní podkladových a podsypových vrstiev, v ktorých je vyžadovaná vyššia pevnosť ako pre štandartný suťový recyklát.

Recyklát 32-64; 50-64; 32-125;50-125 (hrubá frakcia)

Tento produkt je vhodný pre použitie ako umelé kamenivo pri vytváraní podkladových vrstiev komunikácií s väčšou záťažou ako dovoľuje recyklát vyrábaný zo stavebných sutí.

Recyklované asfaltové produkty

Recyklát 0-4;0-8 (jenmá frakcia)

Materiál je svojími vlastnosťami veľmi vhodný pre použitie do násypov telesa komunikácie. Materiál je dobre zhutniteľný na maximálne objemové hmotnosti pri vlhkosti blízkej optimálnej vlhkosti podľa STN 721006.

Recyklát 8-32; 8-50 (stredná frakcia)

Vynikajúci násypový materiál pre vyhotovenie podkladovej vrstvy, pre násypy telesa komunikácií, aktívne zóny komunikácií podľa STN 721002.

Recyklát 0-8; 0-16; 0-32 (jemná až stredná frakcia)

Materiál je svojími vlastnosťami vhodný na povrchové úpravy dočastných komunikáci ale i do podkladných vrstiev komunikácie, prípadne pre vytvorenie povrchu lesných a poľných ciest.

Recyklát 32-64; 50-64; 32-125;50-125 (hrubá frakcia)

Tento produkt je vhodný pre použitie ako umelé kamenivo pri vytváraní podkladových vrstiev komunikácií s väčšou záťažou ako dovoľuje recyklát vyrábaný zo stavebných sutí.

Ďalšie produkty zhotovujeme na zákazku

Recyklát 0-8; 0-16; 0-32 hlinitý (jemná až stredná frakcia)

Odhlinením betónových sutí a vytriedením zeminy vzniká produkt, ktorý má svoje uplatnenie pre konečné úpravy rekultivovaných pozemkov, kde neskoršia výsadba zelene nevyžaduje vysokú kvalitu humusu. Svoje uplatnenie si produkt nachádza i tam kde je potreba veľmi dobrý hutnitelný zásypový materiál.

Recyklát 8-32; 8-50 hlinitý (stredná frakcia)

Vytriedením kamenité frakcie zo zeminy vzniká dokonale hutnitelný produkt s pevnosťou drveného kameniva. Tento materiál je používaný nielen pre zásypy vodovodných a plynových potrubí ale aj pre hutnené násypy telies komunikácií.

Recyklácia stavebných odpadov

Vo vyspelých krajinách pretrváva v posledných rokoch názor, že odpady predstavujú predovšetkým zdroj druhotných surovín a odpadom sa stáva len nevyužiteľný podiel. Tento prístup berie ohľad na životné prostredie, prináša úspory v ťažbe, úprave a spracovaní primárnych surovín, znižuje záťaž na životné prostredie, šetrí energiu i ľudskú prácu. Stavebníctvo už mnoho rokov patrí medzi odvetvia, ktoré využívaním druhotných surovín významnou mierou prispievajú k ochrane životného prostredia. ERPOS spol. s r.o. podniká v oblasti nakladania so stavebnými odpadmi na základe koncesnej listiny. Predmetom podnikania je nakladanie s odpadmi v zmysle zákona č.223/2001 Z.z o odpadoch a jeho neskoršom znení zákon č.24/2004 Z.z. Vyhláška MŽP SR č.284/2001 Z.z. stanovuje Katalóg odpadov a kategorizuje odpady do jednotlivých skupín. Recyklovanie odpadu je jedna z veľmi dôležitých podmienok ochrany životného prostredia a patrí medzi požiadavky odpadového hospodárstva väčšiny štátov sveta. Recyklácia rieši naraz dva problémy: zníženie záťaže životného prostredia a využitie odpadu ako druhotnej suroviny. V princípe to znamená, že všetok recyklovaný stavebný odpad môže byť využitý v stavebníctve. Pod stavebným odpadom z demolácií sa rozumejú odpady, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovacích prác, ako aj prác vykonávaných pri údržbe a rekonštrukcii stavieb alebo pri odstraňovaní (demolácii) stavieb. Naša spoločnosť vychádza z Programu odpadového hospodárstva SR. Zvyšujeme materiálne zhodnocovanie stavebných odpadov, ktoré je možné opätovne využiť na 90% takmer reálne v stavebníctve. Používame dva druhy recyklácie:

Recyklácia in situ, je recyklácia v mieste konania demolačných prác. Pri tomto spôsobe recyklovania sa používajú mobilné recyklačné linky. Flexibilita týchto liniek umožňuje spracovať efektívne na mieste aj relatívne malé množstvo odpadu.

Recyklácia off situ je proces recyklovania v recyklačnom závode. Ide o recykláciu momo miesta vzniku stavebných odpadov v recyklačnom závode.

Ponúkame:

 • Kompletný servis v oblasti nakladania s odpadmi.
 • Určenie postupu pri demolácii stavebných objektov s preferovaním triedenej demolácie.
 • Vypracovanie základnej metodiky pri spracovaní stavebného odpadu tak, aby sa materiál mohol využiť pri stavbe nových objektov.
 • Mobilné strojné vybavenie na spracovanie a využívanie stavebného odpadu.
 • Odvoz odpadu ( kontajnerová doprava ).

Rýchle kontakty

Centrála
 • 041/500 40 23
 • erpos@erpos.sk
Ing. Martin Grečnár
 • 0903 559 697
 • martin.grecnar@erpos.sk
Skládka stavebných odpadov a recyklačná základňa Beluša
 • Branislav Zbín
 • 0905 444 918
 • martin.grecnar@erpos.sk
Ak máte otázky, sme Vám k dispozícii.
Všetky kontakty