background
ERPOS®

Ochrana osobných údajov

Informácia o ochrane osobných údajov a súhlase so spracúvaním osobných údajov

Spoločnosť ERPOS, spol. s r.o, so sídlom Vendelína Javorku 1609/29, 010 01 Žilina, IČO: 31588506, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 1255/L podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení týmto informuje dotknuté osoby o zákonnom spracúvaní osobných údajov a poskytovaní osobných údajov tretím osobám.

PREVÁDZKOVATEĽ / SPOLOČNOSŤ– identifikačné a kontaktné údaje

Názov: ERPOS, spol. s r.o.
Sídlo: Vendelína Javorku 1609/29, 010 01 Žilina
IČO: 31 588 506
Zápis v OR: Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 1255/L
Kontakt: ERPOS, spol. s r.o., Vendelína Javorku 1609/29, 010 01 Žilina

+421 41 500 40 23
erpos@erpos.sk
https://www.erpos.sk/

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

Účely spracúvania osobných údajov sú najmä nasledujúce:

ako potenciálny zamestnávateľ:

spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu informácii zo zaslaného životopisu, prípadne motivačného listu, a to kvôli posúdeniu, či spĺňate predpoklady výberového konania na obsadzované miesto

ako zamestnávateľ:

spracúvame Vaše osobné údaje v zmysle zmluvných a/alebo zákonných povinností, a to len v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zmluvných a/alebo zákonných povinností; osobné údaje zamestnanca v rozsahu titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, pracovné zaradenie, príslušnosť k útvaru spoločnosti, miesto výkonu práce, pracovné telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko, mzda, zamestnancove diplomy, osvedčenia, oprávnenia, iné certifikáty alebo dokumenty, spracúvame pre účely interných potrieb Spoločnosti, riadenia pracovno-právnych vzťahov Spoločnosti, ako aj kvôli našim vzťahom s obchodnými partnermi, zákazníkmi, obyvateľmi, prípadne inými tretími osobami, ktorí sú dotknutí našou stavebnou a inou podnikateľskou činnosťou,

evidenciu vstupov do priestorov Spoločnosti (Kamenná ulica 23) a monitorovanie pohybu v priestoroch Spoločnosti uskutočňujeme pre ochranu našich oprávnených záujmov a Vašu vyššiu bezpečnosť, pričom monitorované priestory sú označené informáciou o monitorovaní a informačnými tabuľami,

naše vybrané vozidlá, stavebné objekty, stavebnú a manipulačnú techniku chránime kamerovými systémami pre účely ochrany našich oprávnených záujmov (proti krádežiam, poškodeniam, vandalizmu, atď.), pričom monitorované priestory sú označené informáciou o monitorovaní a informačnými tabuľami,

ako obchodná spoločnosť spracúvame osobné údaje v rozsahu informácii získaných z prijatej, prípadne odoslanej pošty, prípadne pri evidencii a vybavovaní sporovej a účtovnej agendy,

ako Váš obchodný partner:

spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu informácii uvedených v zmluvných a/alebo súvisiacich dokumentoch, a to z dôvodu výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a Spoločnosťou ERPOS, spol. s r.o.

V prípadoch, kedy chceme spracúvať osobné údaje na iné účely ako sú uvedené v § 13 ods. 1 písm. b) až f) Zákona č. 18/2018 Z. z., si vyžiadame Váš súhlas a osobné údaje budeme spracúvať na konkrétny Vami odsúhlasený účel.

Právny základ spracúvania osobných údajov stanovuje § 13 Zákona. Zo strany Spoločnosti ERPOS, spol. s r.o. nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona č. 18/2018 Z. z.

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Príjemcom osobných údajov podľa GDPR a Zákonač. 18/2018 Z. z. je každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou; za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov vzťahujúcimi sa na daný účel spracúvania osobných údajov.

Vaše osobné budú v nevyhnutnej miere poskytnuté sprostredkovateľom spoločnosti ERPOS, spol. s r.o., a to:

Sprostredkovateľ

Adresa spoločnosti

IČO

HOUR, spol. s r.o.

M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina

31 586 163

KODAS Žilina, s.r.o.

Kamenná 20, 010 01 Žilina

36 395 609

PRO BENEFIT, s.r.o.

kpt. Jaroša 1929/49, 020 01 Púchov

36 336 173

BOZiPo, s.r.o.

Budovateľov 1/4, 036 01 Martin

36 427 985

ENVICONSULT spol s r.o.

Obežná 7, 010 08 Žilina

31 604 528

PQM, s.r.o.

Trieda SNP 75, 974 01 Banská Bystrica

36 053 058

Advokátska kancelária Mrázovský & partners, s.r.o.

Mariánske námestie 2, 010 01 Žilina

36 855 278

ARNET, spol. s r.o.

Košická 2, 010 01 Žilina

31 607 896

RESPECT-Slovakia, s.r.o.

Valová 427/38, 921 01 Piešťany

34 107 061

Právne služby Hronček & Kolínová

Národná 10, 010 01 Žilina

47 248 327

EVOtech SK s.r.o.

Vrbovská c. 6745/19a, 921 01 Piešťany

46 444 700

Ing. Melánia Zdrálková

Trnavská 19/6, 010 01 Žilina

a súčasným a/alebo budúcim obchodným partnerom spoločnosti ERPOS, spol. s r.o. s Vašim súhlasom, prípadne zo zákonných dôvodov

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN

Prenos Vašich osobných údajov do žiadnej tretej krajiny sa neuskutočňuje.

DOBA UCHOVÁVANIA

Spoločnosť archivuje a uchováva osobné údaje po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek to uznáte za vhodné
právo na prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby
právo na opravu osobných údajov (úprava, aktualizácia, doplnenie informácií)
právo na výmaz osobných údajov (na zabudnutie)
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
právo na prenosnosť osobných údajov na inú (tretiu) stranu
právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov
právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z.

POUČENIE O DOBROVOĽNOSTI ALEBO POVINNOSTI POSKYTNÚŤ OSOBNÉ ÚDAJE

Súhlas dotknutej osoby na spracúvanie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov je dobrovoľný, pokiaľ GDPR alebo Zákon č. 18/2018 Z. z. nevyžaduje jeho povinný charakter.

PODMIENKY ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť vyhlasuje, že prijala všetky potrebné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov a že k osobným údajom majú prístup len ňou poverené osoby.

Informačná povinnosť, kamerový systém (GDPR)

Informačná povinnosť podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).

Prevádzkovateľ kamerového a monitorovacieho informačného systému

Spoločnosť ERPOS, spol. s r.o, so sídlom Vendelína Javorku 1609/29, 010 01 Žilina,IČO: 31588506, telefón: +421(0)41/5004023, e-mail: erpos@erpos.sk

Účel spracúvania osobných údajov

ochrana majetku a zdravia (prevádzkovanie kamerového systému)

Právny základ spracúvania osobných údajov

Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Oprávnený záujem

ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovanie kriminality, ochrana majetku alebo zdravia

Kategória príjemcov

policajný zbor SR a prokuratúra SR

Prenos údajov

prenos údajov sa neuskutočňuje

Doba uchovávania

ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, záznam sa automaticky likviduje v informačnom systéme v lehote 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený
neexistuje automatizované rozhodovanie vrátane profilovania uvedené v čl. 22 ods. 1 až 4 GDPR.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa:

požadovať prístup k jej osobným údajom;
požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania jej osobných údajov;
namietať spracúvanie osobných údajov;
na prenosnosť svojich osobných údajov;
kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať, ak sa osobné údaje spracúvajú na tomto právnom základe;
právo podať sťažnosť dozornému orgánu t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky;

Informačná povinnosť - uchádzači o zamestnanie

Informačná povinnosť v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).

Totožnosť a kontaktné údaje zamestnávateľa

Spoločnosť ERPOS, spol. s r.o., so sídlom Vendelína Javorku 1609/29, 010 01 Žilina, IČO: 31588506, telefón: +421(0)41/5004023, e-mail: erpos@erpos.sk

Účel spracúvania osobných údajov

spracovaniepersonálnych podkladov (životopis, motivačný list) pre výberové konanie a uloženie do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca

Prenos údajov

Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín.

Doba uchovávania

do naplnenia účelu, na ktorý boli osobné údaje získané (t.j. po ukončení výberového konania u neúspešných kandidátov a po podpise pracovnej zmluvy u úspešného kandidáta)
neexistuje automatizované rozhodovanie vrátane profilovania uvedené v čl. 22 ods. 1 až 4 GDPR.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa:

požadovať prístup k jej osobným údajom;
požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania jej osobných údajov;
namietať spracúvanie osobných údajov;
na prenosnosť svojich osobných údajov;
kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať, ak sa osobné údaje spracúvajú na tomto právnom základe;
právo podať sťažnosť dozornému orgánu t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky;

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 GDPR.